• Users Online: 471
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Transplanting human umbilical cord mesenchymal stem cells and hyaluronate hydrogel repairs cartilage of osteoarthritis in the minipig model

Wu Kun-Chi, Chang Yu-Hsun, Liu Hwan-Wun, Ding Dah-Ching

Year : 2019| Volume: 31| Issue : 1 | Page no: 11-19

   This article has been cited by
 
1 Hydrogel: A potential therapeutic material for bone tissue engineering
Yiwen Zhang,Zhixiang Li,Jingjing Guan,YingJi Mao,Pinghui Zhou
AIP Advances. 2021; 11(1): 010701
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Transplantation of Human Umbilical Cord Blood-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Cartilage Repair in a Rabbit Model
Guihua Yang,Jiashen Shao,Jiachen Lin,Haixia Yang,Jing Jin,Chenxi Yu,Bo Shen,Xiaorui Hu,Huijie Si,Xiaoxin Li,Yuchen Niu,Zhihong Wu,Vitale Miceli
BioMed Research International. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Machine learning to predict mesenchymal stem cell efficacy for cartilage repair
Yu Yang Fredik Liu,Yin Lu,Steve Oh,Gareth J. Conduit,Qing Nie
PLOS Computational Biology. 2020; 16(10): e1008275
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Minimally Invasive Cellular Therapies for Osteoarthritis Treatment
Shiv Shah,Takayoshi Otsuka,Maumita Bhattacharjee,Cato T. Laurencin
Regenerative Engineering and Translational Medicine. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Regeneration of hyaline cartilage in osteochondral lesion model using L-lysine magnetic nanoparticles labeled mesenchymal stem cells and their in vivo imaging
Ruchita Shelat,Lokesh Kumar Bhatt,Bhawan Paunipagar,Thomas Kurian,Aparna Khanna,Sudeshna Chandra
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article